Lista Branż

UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA

RYBACTWO

WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)

GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ i GAZU ZIEMNEGO

GÓRNICTWO RUD METALI

POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

PRODUKCJA NAPOJÓW

PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

PRODUKCJA ODZIEŻY

PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU

POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH

PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

PRODUKCJA METALI

PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

PRODUKCJA MEBLI

POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

TRANSPORT WODNY

TRANSPORT LOTNICZY

MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

ZAKWATEROWANIE

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH

TELEKOMUNIKACJA

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE

DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA

WYNAJEM I DZIERŻAWA

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE

EDUKACJA

OPIEKA ZDROWOTNA

POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA

DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH

NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY

ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

    ')